Toekomstbestendig systeem

Het stimuleren van multifunctionele landbouw, regeneratieve landbouw, natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw en biologische landbouw moet leiden tot een toekomstbestendig landbouwsysteem en een landbouwketen met perspectief op een rendabel verdienmodel voor de agrariër.

Om bovenstaand doel te bereiken gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

  1. Grip op de bestaande agrarische sector – weten waar je vandaan komt;
  2. Visie op toekomstbestendige landbouw (scenario ontwikkeling);
  3. Onderzoek- en experimenteerruimte voor nieuwe vormen van landbouw;
  4. Haalbaarheidsonderzoeken implementatie toekomstbestendige landbouw ((planologische) wet- en regelgeving, verdienmodel).

Onze aanpak

We beginnen bij de basis, het in beeld brengen van hoe de huidige agrarische sector eruit ziet binnen heel GEUS. Dat vraagt om een uitgebreide inventarisatie. We starten daarom met het uitvoeren van een complete inventarisatie van bedrijfsgegevens, die veelal beschikbaar is in de databases van gemeenten en omgevingsdiensten. We denken nu aan inzicht in: aantal en type agrarische bedrijven, grondgebruik, veebezetting, vergunningen en stikstofuitstoot (hoe functioneert het systeem/wat zijn de onderlinge relaties in het gebied tussen bedrijven en irt bouwplan). Tegelijkertijd bouwen we aan goed contact tussen overheid en agrarische ondernemers.

Landschapssysteemontwerp
Op basis van het principe water en bodem sturend, geven we richting aan de ontwikkeling van het landschap en de functionaliteit ervan. Herstel van het natuurlijk systeem ligt aan de basis van deze landschapsontwikkeling en landbouw is een belangrijke functie die zich hierop aansluitend gaat ontwikkelen. Middels een scenariostudie brengen we in beeld welke vormen van toekomstbestendige landbouw mogelijk zijn, wat nodig is voor een duurzaam verdienmodel voor de agrariër, kritische succesfactoren, adviezen en instrumentarium waar we op in moeten zetten na de verkenningsfase. We gebruiken de ervaringen opgedaan in het Living Lab GEUS en onderzoeken die in opdracht van de provincie zijn uitgevoerd.

Milieusysteemontwerp
Middels ontwerpend onderzoek gaan we de bandbreedtes voor ontwikkeling van de landbouw uitwerken, met daarbij de gevolgen op o.a. de stikstofuitstoot. Het betreft alle agrarische bedrijven met dieren. In GEUS gaat het om melkveehouders, kalverhouders en pluimveehouders. We werken diverse scenario’s uit, doorgerekend voor stikstof en daarmee inzichtelijk wat de effecten op de omgeving zijn. Als de kaders voor natuur, water, klimaat (en landbouw) bekend zijn, is het snel mogelijk om de scenario’s voor milieu en landbouw met elkaar te integreren in de visie op hoofdlijnen. Hiermee komt vanuit het gebied de toekomst voor landbouw in GEUS op tafel.

De partners waarmee me binnen dit thema samenwerken
Agrariërs uit het gebied, LTO, Vereniging van melkveehouders, Agractie, FDF, VNO-NCW, kennisinstellingen, Kennisplatform NFL, Agrarisch collectief Veluwe, Omgevingsdiensten.

“Je komt in contact met mensen die (mee)beslissen. “

Door in GEUS samen te werken kom je makkelijker aan tafel dan als boer alleen. Om deel te nemen, hebben wij wel vertrouwen nodig dat de uitkomsten gewaardeerd en gehonoreerd worden.

Eefje & Eric Meihuizen

Melkveehouders landgoed Leuvenum

“Samen sta je sterk. Ik hoop op een gebied waar landbouw mogelijk blijft, ook voor de volgende generaties. “

Natuurvriendelijke methoden kunnen daarin helpen. Over die mogelijkheden denk ik met andere ondernemers en overheden in het gebied na.

Arend Versteeg Michael Versteeg (vader en zoon).

Gemengd biologisch bedrijf ’t Vossegat, met varkens, melkvee, aardappels en recreatie

“Als LTO zijn we er voor iedereen. We werken samen aan de transformatie maar willen ook behouden wat goed is. “

Er moet voldoende toekomstperspectief blijven en een verdienmodel zijn. Zonder agrariërs hou je het gebied niet leefbaar, het verloederd dan. De agrariërs beheren het landschap en de landschapselementen.

Diana Versteeg en Eddy van de Hardenberg

LTO Randmeerkust

“Ik weet wat verbinding kan betekenen.“

Ik hoop dat het gebied vitaal blijft en de authenticiteit bewaard kan blijven. Uddel zal niet meer hetzelfde zijn in 20-30 jaar, recreatie kan een kans zijn. Ik ben actief in 5 gemeenten en kan daarin de wegwijzen.

Erik Kroon

Eigenaar Klimbos Garderen

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?