Komen tot een robuust natuurlijk systeem

Binnen dit thema ligt de focus op herstel en verbetering van de natuur, onze waterkwaliteit en de beschikbaarheid hiervan. Herstel en verbeteren natuurwaarden is noodzakelijk om tot een robuust natuurlijk systeem te komen. Omgaan met water en bodem is een sturend inrichtingsprincipe voor het toekomstig grondgebruik en het mogelijk maken van functies in het gebied.

Om ons doel te bereiken gaan we aan de slag met:

 • Robuust systeemherstel;
 • Vergroten biodiversiteit;
 • Visie op natuurlijk beeksysteem;
 • Visie op duurzaam water (en bodem)beheer;
 • Bossenstrategie.

Onze aanpak

Samen met onze gebiedspartners onderzoeken we wat nodig is voor het toekomstbestendig inrichten van het natuurlijk systeem van GEUS. Dit doen we op het gebied van natuur, landschap en water. Onze eerste stap is het uitvoeren van een analyse voor de volgende onderwerpen:

 1. Landschap en natuurwaarden (aanwezige en potentiele waarden en wat betekent water en bodem sturend voor dit gebied?);
 2. Landschapshistorische analyse;
 3. Waterkwaliteit en herkomst vervuilende stoffen;
 4. Waterbeschikbaarheid: oorzaak en effecten van droogte in GEUS en optimalisatie van het watersysteem;
 5. Kwaliteit van bossen;
 6. Kansen voor bosuitbreiding;
 7. Maatregelen voor robuust natuurherstel en stikstofgevoelige natuurgebieden.

We benutten de gegevens en reeds uitgevoerde analyses van provincie en waterschap. Dit geldt voor alle analyses die we maken. Daarnaast zetten we in op het opzetten van een meetnetwerk van burgers (citizen science) om samen gegevens op te halen en ontwikkelingen te monitoren. De analyses zijn input voor de gesprekken in het participatieproces. We richten een lokale ‘kenniskring natuur en water’ op om samen te kunnen leren, agenderen en oplossingen te verkennen. En we zetten in op een gezamenlijke verkenning van de inrichting van de beekzone voor klimaatadaptatie, waterkwaliteit en beleving/recreatie.

De partners waarmee me binnen dit thema samenwerken, zijn:
TBO’s, LTO, natuur- en milieuorganisaties, Collectief Veluwe, kennisinstellingen, Vitens.

“Ik wil dat mensen meer dingen samendoen en openstaan voor nieuwigheden. “

We willen het karakter van het gebied behouden maar transitie is ook nodig. Kunnen we terug naar lokaal voedsel? Veel van wat we nodig hebben is hier aanwezig: er is akkerbouw, veehouderij,   er worden bijen gehouden. Ook is er genoeg ruimte voor een voedselbos. Door samenwerking versterk je de keten én de saamhorigheid. Het Uddelermeerpad staat goed bekend onder toeristen, ik zou ook de inwoners van dit gebied meer willen betrekken, bijvoorbeeld door excursies met daarbij een rol voor de lokale winkeliers en horeca.

Corrine Heins

Inwoner Uddel, werkgroep Uddelermeerpad

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?