Vergroten leefbaarheid

Het thema leefbaar landelijk gebied focust zich op het volgende doel: in de kernen Garderen, Elspeet, Speuld en Uddel worden betaalbare huur- en koopwoningen toegevoegd voor jongeren en ouderen. En ook is het (basis) voorzieningenniveau op orde (supermarkt, school, zorg, cultuur en bereikbaarheid).

Om bovenstaand doel te bereiken, gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

 1. Gebieden in beeld brengen, en wat moet er gebeuren om het mogelijk te maken;
 2. Ophalen aantallen uit de woonvisies van de gemeenten;
 3. Uitvragen behoefte typen woningen;
 4. Functieveranderingsbeleid (buitengebied);
 5. Woningbouw op maat (binnen bebouwde kom);
 6. Bijdragen aan energietransitie;
 7. Voorzieningen (winkels, zorg, cultuur, bereikbaarheid).

Onze aanpak

Er komt een forse transitie op GEUS af die sterk gedreven wordt vanuit fysieke opgaven. De gevolgen hiervan hebben doorwerking op sociaal vlak en raken bij inwoners en ondernemers aan het perspectief op leefbaarheid. Een goede balans tussen wonen, werken, ontspanning en natuur bepaalt de leefbaarheid van ons gebied. Die balans moeten we met elkaar gaan vinden en dat doen
we door de inwoners centraal te stellen. Onze focus ligt op ontwikkeling van een divers en toekomstbestendig woningaanbod, ruimte voor bedrijvigheid en het behoud van sociaal maatschappelijke voorzieningen.

Onze aanpak vraagt om het leggen van een ruimtelijke puzzel, waarin de drie basiselementen worden ingepast met andere gebiedsopgaven, denk aan bijvoorbeeld energietransitie, mobiliteit, natuur en recreatie. We werken binnen dit thema samen met verschillende gemeenten binnen het gebied. Zij hebben allemaal verschillende subdoelen.

 • De gemeente Barneveld
  wil tot een streefbeeld komen voor Garderen en het buitengebied door middel van een gebiedsagenda en een uitvoeringsagenda.
 • De gemeente Ermelo
  faciliteert in Speuld de buurtvereniging die werkt aan de nieuwe dorpsvisie. De uitkomsten van gesprekken die gehouden worden omtrent het behoud van leefbaarheid worden vertaald naar concrete acties. De acties worden verwerkt in een omgevingsprogramma voor het buitengebied oost van de gemeente.
 • De gemeente Nunspeet
  gaat ook aan de slag met een omgevingsprogramma, namelijk voor wonen. De kern Elspeet wordt het eerst onder de loep genomen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar verschillende zoekgebieden voor Wonen in Elspeet. Tegelijkertijd is met de voorbereidingen voor de aanleg van het “Bedrijventerrein Elspeet“ begonnen, nu het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein onherroepelijk van kracht is geworden.
 • De gemeente Apeldoorn
  heeft al veel in gang gezet en vastgelegd voor het gebiedsproces in Uddel. Om perspectief te bieden voor het gebied is er al veel vastgelegd in de vitaliteitsagenda. De ruimtelijke puzzel voor GEUS moet echt in gezamenlijkheid tussen de gemeenten en de kernen gelegd worden. We gaan met elkaar aan de slag in een planproces dat volgtijdelijk voorziet in meerdere werkateliers in de stappen Verkennen, Verbeelden, Verankeren (tekenen, rekenen, ondertekenen).

De partners waarmee me binnen dit thema samenwerken, zijn:
dorpsraden van de 4 kernen, jongeren en ouderen uit het gebied, Ondernemersverenigingen uit het gebied, VNO-NCW.

“Als gebied kunnen we meer doen dan een individuele ondernemer alleen. “

GEUS is een platform waarin veel partijen bij elkaar komen. Dit gebied is onderdeel van een grotere samenleving, waarin GEUS een prominente rol kan en wil spelen.

Vz. Uddel Onderneemt

Vz. Uddel Onderneemt

“Ik ga voor de toekomst van Uddel. Want mensen uit Uddel hebben een toekomst verdiend en daar blijf ik voor vechten. “

We willen behouden wat goed is en meegaan in verandering die nodig is. Dit is een vitaal en veerkrachtig gebied.

Economische en sociale veranderingen zijn er altijd geweest en zullen er ook blijven komen!

We hoeven niet vast te houden aan het “model” van de afgelopen 50 jaar. Verandering is niet erg.

Frank van de Kolk

Vz. Uddels Belang

“Als je verandering wilt, moet je er ook zelf wat bijdragen. “

Ik ga voor een leefbaar dorp. Voorzieningen zijn daarin belangrijk, goede demografische ontwikkeling, economisch perspectief en voldoende (betaalbare) woningbouw waarbij we rekening houden met jong én oud. En levendige verenigingen. Opgroeiend in Uddel heb ik zelf ervaren hoe fijn het was een plek te hebben om leuke dingen te doen. Daarom heb ik van jongs af aan altijd veel bestuurswerk gedaan.

Eigenaar supermarkt Boon, Uddel

Eigenaar supermarkt Boon, Uddel

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?