Brief van het kabinet

Ook op 25 november stuurde het kabinet de Kamer een brief over de voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied. De brief schetst met name waar de ontwikkeling van het programma staat, hoe het proces met de provincies vorm krijgt en wat het tijdspad is dat de komende periode gelopen gaat worden.

Het kabinet beschrijft een korte termijn (rijks)aanpak gericht op de zogenaamde piekbelasters; 2.000 à 3.000 agrariërs krijgen in het komende jaar keuzes voorgelegd mbt verduurzamen, omvormen, verplaatsen of stoppen. Ook 50 a 60 industriële bedrijven met hoge uitstoot van stikstof krijgen een aanbod. Daarnaast gaat minister Adema samen met de landbouwsector aan de slag rondom het opstellen van een Landbouwakkoord, dit proces is voorzien voor het eerste kwartaal van 2023.  Er wordt gestreefd naar het uitwerken van zogenaamde Transitiepaden, die moeten leiden tot aanpak van de opgaven maar zeker ook tot landbouwperspectief met een goed verdienmodel voor de agrariër.

De provincies moeten, zoals eerder aangekondigd, toewerken naar een Gebiedsprogramma NPLG (PPLG) dat op 1 juli 2023 verzonden moet worden aan het rijk. Waarbij aan provincies wordt gevraagd de grote keuzes op hoofdlijnen te schetsen en met name maatregelen uit te werken op de drie meest urgente (deel)doelstellingen, hierbij gaat het om de uitwerking voor de Beekdalen, Veenweiden en de aanpak voor de Overgangsgebieden rondom N2000. De ingediende programma’s zullen worden getoetst op doelbereik en sociaal maatschappelijke impact. Voorzien wordt dat de GS’en na de zomer van 2023 de Gebiedsprogramma’s vaststellen en provincies zichzelf hiermee verbinden aan de aanpak.

Vragen of meer weten?

Mail ons of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

info@gebiedsaanpakgeus.nl Nieuwsbrief ontvangen?